مدارک مورد نیاز انجام آزمایش
مدارک مورد نیاز انجام آزمایش

مدارک مورد نیاز انجام آزمایش

* هنگام پذیرش نسخه های آزاد همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.
* هنگام پذیرش با دفترچه بیمه، عکس دار بودن دفترچه الزامی است.
* هنگام پذیرش به درخواست خود شخص به ویژه در آزمایش های تشخیص بارداری، گروه خون، هپاتیت و ایدز همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است.
* هنگام پذیرش پاتولوژی به همراه داشتن جواب آزمایش های قبلی، سی تی اسکن و MRI توصیه می شود.
* هنگام پذیرش آزمایش های غربالگری و سلامت جنین به همراه داشتن جواب آخرین سونوگرافی الزامی است.

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg