منشورحقوق گیرندگان خدمات درآزمایشگاه 
منشورحقوق گیرندگان خدمات درآزمایشگاه 

منشورحقوق گیرندگان خدمات درآزمایشگاه 

 

خدمات استاندارد و مطلوب از لحاظ کمیت وکیفیت ومطابقت انجام ان با قوانین وزارت بهداشت و همچنین رعایت حقوق گیرندگان خدمت وبیمه شونده جزئ از اهداف آزمایشگاه های ما می باشد . لذا آزمایشگاه  برخود موظف می داند جهت رضایت وآسایش گیرندگان خدمت در راستای دستیابی به اهداف کلان آزمایشگاه اهم تلاش خودرا انجام دهد.لذا تدارک راهکارهای عملی جهت نیل به این هدف شامل:

1- نصب تابلوی منشورحقوق بیماربانظارت ریاست آزمایشگاه درمحل قابل رویت در آزمایشگاه

2- رعایت حقوق بیمار وفردمراجعه کننده به آزمایشگاه ازبدو ورودپذیرش وثبت آزمایشات- نمونه گیری- انجام آزمایشات- حصول نتیجه ودریافت جواب آزماش

3- راهنمایی وهدایت بیمار درصورت لزوم وشرح توضیحات موردنیاز اگربیمارخواهان آن می باشد.

4- حریم شخصی بیماراز اطلاعات تا جواب آزمایشات وی حتما رعایت میگردد.

5- درصورتی که فردمراجعه کننده شکایتی داشته باشد فرم رسیدگی به شکایات شفاهی(..............)کتبی (.) دراختیاراوقرار خواهد گرفت .و فرآیند رسیدگی  به شکایت توسط مسئول فنی انجام می گردد.

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg