آزمایشگاه پاتوبیولوژی سفیر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سفیر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سفیر

       تهران ،خانی آباد نو ،سه راه شریعتی ،اول ابوریحان ،پلاک ١٩٦،ساختمان سفیر 

       ٥٥٨٣٥٠٨٤   -    ٥٥٨٣٤٦٩٥

 

 

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg